آرشیو برچسب ها : پرسپکتيوو راندو

  نگار اکبری/راندو/جلسه سوم/کتاب معمارانه آرتور ۴ .استفاده از راندوی طیف رنگی طوسی قهوه ای وسبز طوسی ترکیب مناسبی ایجاد کرده است. .استفاده از خطوط عمودی و افقی و مورب باعث گرافیکی شدن کار شده است. .راندوی بیشتر مناظر در پس زمینه بنا باعث حجمی شدن کار شده است. .راندوی کم درختان باعث تاکید بیشتر […]

تکنیک راندو با کبریت: راندوی کبریت شبیه راندوی خطی است و برای ایجاد سایه روشن و تونالیته های مختلف در راندو باید از تراکم خطوط و دوری و نزدیکی ان ها استفاده کرد با استفاده از کبریت اغشته به جوهر و هاشورهای افقی-عمودی میتوان بافتهای مصالح-اسمان-خطوط آب و…نمایش داد برای سهولت در ارائه با کبریت […]