تکنیک های راندو

تکنیک های راندو

۰۳شهریور ۱۳۹۳
آب مرکب

تکنیک راندو با آب مرکب: روش راندو با آب مرکب که با قلم موی آبرنگ و مرکب سیاه ویا مرکب قهوه ای(سپیا)روشی گسترده وقابل استفاده در زمینه ی طراحی است.اصولا قلم مو یکی از ابزار و وسایل همه کاره طراحی است بدان معنی که هم میتواند مانند قلم آهنی خطوط ظریف و نازک ایجاد کنیدوهم مانند […]