کتاب آموزش اسکیس در معماری و معماری منظر (آرتور امید آذری)

کتاب حاضر سعی بر آن دارد تا کلیدی راه گشا برای اسکیس زدن با اعتماد به نفس بالا با دیدی نافذ باشد.شما با روند آموزشی گام به گام این کتاب از خطوط ساده ی ابتدایی تا بحث های کلیدی مهم ذیل خواهید رسید.

_طراحی دست آزاد                        _طراحی منظر و باغ های ایرانی

_پرسپکتیو                                 _اسکیس کنکور کارشناسی ارشد

_کروکی