اولویت بندی
منابع آزمون دکتری معماری – دانشگاه سراسری

عنوان کتاب

عنوان درس
*** Essential Word For TOEFL-1 زبان عمومی
*** ۲- ۵۰۴Essential word
**** ۴۰۰Must have Words for the TOEFL-3
****** ۱۱۰۰Words you need to know-4
**** Vocabulary   for the high school student -5
***** LONGMAN(Preparation course for the TOEFL the PAPER TEST)-6
***** BARRON’S (How to prepare for TOEFL)-7
***** BARRON’S (SAT)-8
***** ETS(Official Guide for the TOEFL TEST)-9
***** ۱-  مبانی فیزیک ساختمان ۲ تنظیم شرایط محیطی – زهرا قیابکلو (انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر ) تنظیم شرایط محیطی مبانی تکنولوژی معماری و تکنولوژی پیشرفته معماری
**** ۲- اقلیم معماری – مرتضی کسمایی (انتشارات خاک )
*** ۳-سرمایش غیر فعال – زهرا قیابکلو ( انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
** ۴-سیستم های خورشیدی غیر فعال – مازریا – ترجمه بیژن آقا زاده
** ۵-اقلیم تهویه ، معماری – محمدرضا سلطان دوست ( یزدا )
***** ۱-تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری – محمدرضا سلطان دوست (انتشارات یزدا ) تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان
*** ۲-مبانی فیزیک ۱ آکوستیک – زهرا قیابکلو ( انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
*** ۳-مبانی فیزیک ساختمان ۳ نور و روشنایی زهرا قیابکلو (انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر )
*** ۴-جزوه دکتر زهرا قیابکلو ( دانشگاه تهران ) ( انتشارات مرکز معماری ایران)
* ۵-معماری روشنایی – شاهین حیدری ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** مباحث مقرات ملی ۱۳، ۱۴ ، ۱۶، ۱۸، ۱۹
**** ۱-درک رفتار سازه ها محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران ) ایستاییوسیستم های ساختمانی
**** ۲-سازه در معماری – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۳-مبانی سازه برای معماران – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۴-ساختمان ها چگونه عمل می کنند – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۵-صفحات طوسی کتاب ها یاستاتیک کاربردی برای دانشجو معماری و عمران و مقاومت کاربردی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
*** ۶-طراحی لرزه ای برای معماری – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۷-معمار مهندس – ساختار – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۸-سیستم های ساختمانی آینده – محمود گلابچی( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۹-پوسته ها و ورق های تاشده – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۰-سازه مشبک فضایی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۱-سازه به مثابه معماری – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۲-صفحات طوسی کتاب های طراحی ساختمان های بتنیو طراحی ساختمان های فولادی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
* ۱۳-معماری دیجیتال – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
***** ۱۴-ایستایی و فن ساختمان – مجتبی فاطمی ( انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۱۵- معماری آرکی تایپی – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )

 

**** ۱۶-طبیعت منبع الهام – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران )
**** ۱-فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان – محمود گلابچی ( انتشارات دانشگاه تهران ) عناصر ، جزئیاتومصالح ساختمانی
**** ۲-جزئیات ارتقا نوین ساختمانی – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۳-جزئیات ارتقا دهنده معماری – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۴-درس گفتار عناصر و جزئیات و مصالح مهندس سینا شریفی (انتشارات مرکز معماری ایران)
*** ۵-ساختمان های فولادی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
*** ۶-طراحی ساختمانه ای بتنی برای دانشجویان معماری و عمران – محمود گلابچی (انتشارات دانشگاه تهران)
***** ۱- سبک شناسی معماری ایرانی – محمد کریم پیر نیا (انتشارات سروش دانش) معماری ایران
** ۲- معماری اسلامی – محمد کریم پیرنیا (انتشارات سروش دانش)
***** ۳- درس گفتار معماری اسلامی دکتر متدین (دانشگاه تهران) (انتشارات مرکز معماری ایران)
**** ۴- معماری ایرانی – غلامحسین معماریان (انتشارات سروش دانش)
**** ۵- خشت و خیال – کامبیز نوایی و کامبیز حاج قاسمی (انتشارات سروش)
** ۶- معماری اسلامی – الکساندر پاپادوپولو ترجمه حشمت ا… جزئی
******* ۷- مسجد مکانی برای معراج مومن – مهندس بهشتی – انتشارات روزنه
***** ۱-پست مدرنیته و معماری – امیر بانی مسعود – (انتشارات خاک) معماری معاصر
***** ۲-از زمان و معماری – منوچهر مزینی (انتشارات شهیدی)
***** ۳-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود (انتشارات خاک)
*** ۴-معماری و شهرسازی قرن بیستم – لامپونیانی ترجمه لادن اعتضادی (انتشارات دانشگاه شهید بهشتی)
** ۵-فضا زمان معماری – گیدئون زیگفرید – منوچهر مزینی (انتشارات علمی و فرهنگی)
*** ۶-جزوه معماری معاصر حامد کامل نیا (دانشگاه فردوسی مشهد) (انتشارات مرکز معماری ایران)
***** ۷-معماری معاصر از شرق تا غرب – حامد کامل نیا، محمد جوتد مهدوی نژاد (انتشارات علم معمار).
***** ۱-هنر در گذر زمان – هلن گاردنر ترجمه فرامرزی ( انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ) معماری جهان
**** ۲-معماری غرب ریشه ها و مفاهیم – امیر بانی مسعود ( انتشارات خاک)
** ۳-سیر اندیشه های معماری – محمد جواد مهدوی نژاد ( انتشارات جهاد دانشگاهی تهران )
** ۴- جزوات دکتر لادن اعتضادی ( دانشگاه بهشتی ) و دکتر خوشنویس ( دانشگاه تهران )
***** ۱-در آمدی بر هویت اسلامی در معماری – نقره کار ، حمزه نژاد ، کرمانی ، ورازانی (فرهنگستان هنر ) مبانی نظری پیشرفته معماری
***** ۲-مبانی نظی معماری – نقره کار ( انتشارات پیام نو ر)
** ۳-معرفت و معنویت ( ۳۸۱ شمسی ) سید حسین نصر
** ۴-هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر ) – شوان ، گنون ، کوماراسوامی ، نصر
*** ۵- معماری و هویت – نوشته کریس ابل ، ترجمه ی دکتر فرح حبیب ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی .
*** ۶-سیری در مبانی نظری معماری – غلامحسین معماریان ( سروش دانش )
** ۷-مبانی معماری و شهر سازی – هاشم قاسم زاده
*** ۸-سنت و بدعت در آموزش معماری – خیسی حجت – ( دانشگاه تهران )
*** ۹- آفرینش نظریه معماری : نقش علوم رفتاری در طراحی محیط – علیرضا معینی فر
*** ۱۰-حس وحدت ، نادر اردلان ولاله بختیار
*** ۱۱-زیبا شناسی در معماری – یورگ گروتر – ترجمه جهان شاه پاکزاد ( انتشارات شهید بهشتی )

منابع:کتابخانه ملی،مرکز معماری ایران.