معمارانه آرتور ۴

معمارانه آرتور ۴ مرجع کامل آموزش فرم در معماری

اگر هنر معماری را هنر خلق فضا بدانیم،لازم است تا بیش ازهرچیز فرم را در رابطه با فضا بشناسیم،یعنی آنچه را که درون مایه  شناخت هر هنری ،به ویژه معماری است.کلمهءفرم از واژه ی  یونانی فرمو به معنی <آنچه در ظاهر دیده میشود>گرفته شده است.همواره،باتوجه به شکل مکاتب و نظریه های ارائه شده درطول تاریخ معماری،تعاریف گوناگونی نیز از فرم مطرح شده است.افلاطون فرم رایک <ماهیت>می دانسته وکانت معتقد بوده که فرم را توان ادراکی بشر بیان می کند،بر این اساس،مقولات ذهنی بشر بستر شکل گیری فرم وماهیت فضایی است.