معمارانه آرتور ۳

راهنمای جامع فرایند طراحی موضوعات پایه

فرآیند “ایده پردازی”در طراحی معماری به شیوه های گوناگون انجام می شود.برخی از معماران در پروسه ی طراحی و ایده پردازی از ترسیم دیاگرام های فضایی و عملکردی و تبدیل آن ها به پلان شروع می کنند،وبرخی دیگر از طراحی فرم وکانسپت های حجمی.یکی از اهداف مهم مولف تقویت دیدو تفکرمعمارانه در دانشجویان وتطبیق تخیلات و تصورات آن ها با اصول فنی واجرایی معماری است.به طور کلی مساله ی طراحی یک پروسه ی رفت وبرگشتی است و در مواجهه با موضوعات مختلف باتوجه به این که موضوع مطرح شده عملکردی ،مفهومی،یانمادین است،می توان طراحی رابا اتود زدن یکی از عناصر موضوع،مانند:پلان،نما،مقطع و فرم شروع کرد و با پرداخت بیش تر آن، طرح را بسط و گسترش دادو به طراحی و تطبیق آن عنصربا عناصر دیگردر  پرداخت.در کتاب معمارانه آرتور(۱) به نحوه ی ارائه ی معمارانه باتکنیک های مختلف پرداخته شده،و شیوه ی اتود زدن و ترسیم خطوط معمارانه آموزش داده شده است.در راستای این اهداف با تالیف کتاب دوم سعی بر آن داشتیم که نحوه ی طراحی و ارائه ی عناصر معماری مانند:پلان،نما،مقطع وفرم از پایه و به صورت کاملافنی آموزش داده شود،وبه موضوعات طرح معماری که در مدارس و دانشگاه های معماری مطرح می شود،پرداخته ونیز مورد نقدوبررسی قرار گیرد، به طوری که دانشجویان عزیز با مطالب و مباحث فنی ومهندسی طراحی آشنا شوند.