محمدرضا جاسبی

محمدرضا جاسبی/دوره راندو/جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم

از رنگ های روشن وتیره برای بهتر نشان دادن خطوط عمودی وافقی استفاده شده است.

.وبرای بهتر نشان دادن حجم ،آسمان را بارنگ زرد تند نشان داده است.

راندو

راندو

 

محمدرضا جاسبی/ کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور

.ترسیم دایره ی موج حاصل از ریزش آب در راندو ،در این مورد میتوان بخش هایی از دایره را ترسیم نکرد.

.استفاده از پس زمینه مناسب با خطوط آسمان نامنظم باعث تاکید بیش تر بر بنا شده است.

.از خطوط عمودی برای نشان دادن بافت در بنا استفاده شده است.

.از خطوط مورب با راپید برای نشان دادن انعکاس در راندو استفاده شده است.

تابستان ۹۳

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد