ماهتاب کاکی

ماهتاب کاکی/کلاسراندو /جلسه سوم/انتخاب طرح از کتاب معمارانه آرتور جلد اول

.آسمان با خطوط افقی از راست به چپ ترسیم شده است و در قسمت های پایین بنا تراکم رنگی بیشتر است.

.نکته:ترکیب مداد با ماژیک به کیفیت بهتر راندو کمک کرده است.

راندو

راندو

مهتاب کاکی/کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور

.در راندواز فیگور برای نشان دادن مقیاس وحس فضا استفاده شده است.

.ایجاد سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید صورت گرفته است.

.در راندو از خط آسمان منظم استفاده شده است.

.نقاط اطراف روی مناظر باعث گرافیکی شدن کار کمک کرده است.

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه