آموزش اسکیس و راندو استاد آرتور

شانزدهمین نشست پژوهش شهری

نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری

تهیه‌کنندگان لایحه: دکتر مرتضوی، مهندس شریفی و تیم کارشناسان
بازبین و ارائه‌کننده: دکتر علی نوذرپور، دکتر موسی پژوهان، مهندس شریفی
نقدکنندگان: ایرج کلانتری، پرویز اجلالی، عارف اقوامی، امیرمحمود غفاری، محمود صادقی
دبیر نشست: جواد اکبری

شانزدهمین نشست پژوهش شهری

نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری

تهیه‌کنندگان لایحه: دکتر مرتضوی، مهندس شریفی و تیم کارشناسان
بازبین و ارائه‌کننده: دکتر علی نوذرپور، دکتر موسی پژوهان، مهندس شریفی
نقدکنندگان: ایرج کلانتری، پرویز اجلالی، عارف اقوامی، امیرمحمود غفاری، محمود صادقی
دبیر نشست: جواد اکبری