دوره آموزش پرسپکتیو

در این دوره به  دانشجویان آموزش نحوه ترسیم کردن خط و احجام (بناها)به صورت ایزو متریک ،پر و خالی کردن احجام ،ترسیم جزئیات معماری بازشوها،متریالها،تناسبات و انواع پرسپکتیوها یک نقطه های دو نقطه های و چند نقطه های با ویو های مختلف نسبت به خط افق دید ناظر،پرنده و مورچه  آموزش داده میشود.

یکی از اهداف اصلی این دوره در نظر گرفتن دید دانشجویان نسبت به بناها میباشد که چه دید هایی بهترین و خاص ترین پرسپکتیو معمارانه هستند و همچنین چگونه میتوان محیط پیرامون همچون پوشش گیاهان اختلاف ارتفاعها،آبنماها و خط آسمان و فیگور ها را ترسیم کرد…