دلارام رفعت

/جلسه سوم/راندو/از کتاب معمارانه آرتور جلد چهارم

با توجه به استفاده از صفحات افقی و عمودی در طرح از رنگ خاکستری برای بهتر نشان دادن صفحات عمودی استفاده شده است.

با تاکید بر پوشش گیاهی وآسمان حجم بهتر نشان داده شده است.

راندو

راندو

دلارام رفعت/کلاس راندو واسکیس/از کتاب معمارانه آرتور۴

.راندوی آسمان به صورت نامنظم کشیده شده است.

.از سایه برای نشان دادن جهت تابش خورشید استفاده شده است.

.راندوی درختان به صورت گرافیکی صورت گرفته است.

.برای نشان دادن بافت بنا از خطوط موربروی آن استفاده شده است.

.برای خواناتر شدن حجم راندوی مناظر اطراف کمتر است.

تابستان ۹۳

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ٬ روش حل مسئله اسکیس٬ ساخت ماکت اتود حجمی٬ سازه در معماری٬ شیت بندی٬ طراحى اقلیمى مقطع٬ طراحی با دست آزاد٬ طراحی منظر٬ فرم معمارانه٬ کاربرد خط در اسکیس٬ کلاسهای اسکیس٬ مدل سازی سه بعدی٬ مقالات آموزشی اسکیس٬ مقالات معماری٬ نکات کلیدی برای اسکیس ارشد٬ هندسه