تکنیک راندو با کبریت:
راندوی کبریت شبیه راندوی خطی است و برای ایجاد سایه روشن و تونالیته های مختلف در راندو باید از تراکم خطوط و دوری و نزدیکی ان ها استفاده کرد با استفاده از کبریت اغشته به جوهر و هاشورهای افقی-عمودی میتوان بافتهای مصالح-اسمان-خطوط آب و…نمایش داد برای سهولت در ارائه با کبریت بهتر است کبریت را درون قلم mm 2قرار داده وبا ان کاررا ارائه کرد.این کار باعث سرعت بخشیدنن به راندو می شود.
نکته:در راندوی کبریت هر خط را فقط یک بار بکشید و راندو را از گوشه های کار شروع کنید یعنی محل تلاقی سطوح پر رنگ تر می شود وهر چه به سمت اطراف می رویم کم رنگ می شوند.
نکته:در راندوی کبریت می توان برای نمایش آسمان و پوشش گیاهی و بافت مصالح تنها از هثر کبریت اغشته به جوهر به صورت نقطه با تراکم های متفاوت استفاده کرد.

sketch٬ آموزش ۳Dmax٬ آموزش اسکیس٬ آموزش کروکی٬ آموزشگاه معماری٬ اصول سایه زدن٬ انواع ماژیک راندو٬ پرزانته و راندو٬ پرسپکتیو داخلى٬ پرسپکتیو دید پرنده٬ پرسپکتیو دید ناظر٬ پرسپکتیوو راندو٬ ترسیم فیگور٬ تکنیک های راندو٬ دانلود پلان معماری٬ دانلود پلان ویلا٬ دیاگرام نما و مقطع راندو با آب مرکب٬ راندو با آبرنگ٬ راندو با مداد رنگی٬ راندو با وایتکس٬ راندو چیست٬ راندو در معماری٬ راندو و اسکیس٬ رواشناسی رنگ