تکنیک راندوی خطی:
در این روش با استفاده از یک ابزار ساده مانند روان نویس می توان اثرهای متفاوتی ایجاد کرد.این نوع راندو برای تعریف انواع بافت ها بسیار مناسب است.در راندوی خطی بهتر است با استفاده از خطوط عمودی و اففی جداره های مختلف تعریف شود ومحل تلاقی سطوح بیشتر هاشور زده شود تا تاکید بیشتری شود سطوح رو به نور با تراکم کمتر خطوط و سطوح پشت به نور با تراکم بیشتر ارایه شوند.

راندوی خطی به ۲روش انجام می شود :۱-با استفاده ازهاشورهای مختلف و تعریف بافت مصالح راندو را انجام میدهیم.۲-با استفاده از تراکم خطوط وتیرگی و روشنی بدون نمایش مصالح راندو را انجام میدهیم.

نکته:ترسیم سایه در راندوی خطی یا به وسیله ی ماژیک مشکی انجام می شود یا به وسیله ی هاشورهای متقاطع وتراکم خطوط
نکته:تمامی خطوطی که در راندوی خطی به کار می روند حتما باید به صورت خطوطی ممتد ومطمئن باشند از ترسیم خطوط منقطع کوتاه و بریده بریده جدا خودداری کنید

نکته بسیار مهم:دقت کنید قسمتی از ساختمان که در معرض تابش نور واقع شده روشن تر از قسمتی است که در سایه قرار دارد برای نمایش سایه روشن از روان نویس یا قلم با ارزش های خطی متفاوت استفاده می شود تا علاوه بر نشان دادن بازی نور .سایه روی سطح به ویژگی های بصری مانند بافت مصالح نیز پرداخته شود.