اسکیس و تفکر معمارانه

خلق هنربرآوردن یک نیازنیست،بلکه آفریدن یک نیازاست. “لویی”

نشان دادن لحظه ها و طرز تفکر و اندیشیدن  و آنچه یک معمارو  در ذهن خود می سازد. اسکیس یعنی طراحی سریع. اما معنای اسکیس در حقیقت , نمایشگر اندیشه ها، اطلاعات و هدف معمار است و به سه نوع تقسیم می شود:
۱- اسکیس خاص (شخصی)
۲- اسکیس مفهومی
۳- اسکیس عام

اسکیس به معنای طراحی سریع ، ساده و شیوا از هر دیدی     می باشد و به مانند صاعقه ای است که دریک لحظه ی کوتاه ، فضایی را در برابر دید بیننده پدیدار می سازد . اسکیس ، طرح اولیه هر تصویر است که در دیدمان داریم و نسبت مستقیم با عمق نگاه و اندیشه و قدرت قلم طراح دارد و چگونگی دید به پیرامون و پ ،قدرت،آن چیزهایی که فکر میکنیم ویا حتی نمی بینیم را به صفحه انتقال دادن است.
اولین قدم موفقیت در اسکیس این است که صادقانه و بدون در نظر گرفتن هر واسطه ای شروع به طراحی کرده ، و تمام حس خود را روی کاغذ پیاده می کنیم .
مطالعه روند طراحی اساتید که در این زمینه دارای تجربه هستند ضرورت داردبه نحوی که هنرجو با ویژگی طرح وروحیات طراح آشنا شود ، آنها را درک کند و نیز از روی طرح ها تمرین کند .

گامهای موفقیت برای اسکیس
دیدن وترسیم کردن
جمع آوری
اعتماد به نفس
به وجود آوردن
آزادکردن افکار
تمرین
پایداری وصبر
نقد کردن
روند صعودی داشتن
سهیم شدن

در بین معماران مدرن ، اسکیس های آلتو سریع و به روش های متنوع کشیده شده است و با مهارت ویژه ای  موضوع را بررسی می کنند . در این حالت ،دست و چشم و فکر کاملاً هماهنگ عمل می کنند . اسکیس ها ، روند صعودی ،مهارت و به صورت شفاف افکار آلتو را نشان می دهند .
بسیاری از معماران ، مهارت اسکیس خود را تا اندازه ای افزایش می دهندکه بتوانند ساختار اصلی ، تیرگی – روشنی و جزئیات یک اسکیس را سریع و با کمترین فعالیت ارائه کنند .