آموزش گام به گام کروکی استاد آرتور امید آذری

این کتاب به ارائه ی ابتدایی ترین و اساسی ترین روند آموزش کروکی پرداخته است که نتیجه ی سال ها تجربه،تدریس  بیش از۵۰۰۰ کروکی مولف از فضاهای معماری ایران زمین است.کتاب حاضر از بالاترین کیفیت فرآیند آموزش معماری و ترسیم ،در جهت شناخت استعدادها و توانایی های دانشجویان نگارش وتدوین یافته است.

در بخش اول این کتاب درمورد آشنایی با عناصر اولیه طراحی همچون جزئیات در کروکی،انواع خط،حجم،بافت و هاشور و…در بخش دوم عناصر طبیعی همچون آسمان ،درخت،آب و…برای نشان دادن اقلیم معماری آموزش داده شده است.بخش سوم این کتاب به آموزش طراحی وکروکی از بنا های معماری پرداخته شدهو در بخش آخر برای جمع بندی تمامی مباحث نگاهی به طبیعت وبناهای ایران پرداخته شده است.