به مدرسه اسکیس ایران خوش آمدید  


عناوین آموزشی مدرسه اسکیس ایران

معمارانه ببینید و بیندیشید!

  1. پرسپکتیو

    نگاهی علمی و متفاوت به دنیای پیرامون

  2. راندو

    پرزانته موضوعات معماری برای دیده شدن معمارانه

  3. اسکیس

    تبدیل تصورات ذهنی معمار به واقعیت

جدیدترین مطالب